Slovakian Variables

Slovak
Phone Number: 
+420 234 294 112
Product Spec: 
Produktová špecifikácia
Back: 
Späť
Accessories: 
Príslušenstvo
Read More: 
Viac informácií
Learn More: 
Chcem zistiť viac
PDF Download: 
Stiahnuť PDF
Case Studies: 
Prípadové štúdie
Product Menu Title: 
Skupiny výrobkov
Fact Sheet: 
Prehľad údajov
Case Study Menu Title : 
Zobraziť prípadové štúdie podľa sektorov
Process Improvements Menu Title: 
Ukázať skvalitnenie procesov
Sector Menu Title: 
Skupiny sektorov
Default Phone Number: 
(+421) 2 206 22 911
Home Page Box Images: 
Yes Thats My Challenge: 
Áno, to ma zaujíma
Intimis Tracking URL: 
track.toughbook.eu
Talk To Toughbook Text: 
Chcete sa opýtať na Toughbook?
Image Archive Menu Tiitle: 
Image Archive
Press and Events Menu: 
Latest Articles
Dealer Images: 
Dealer Options Menu Title: 
View Dealers
Where To Buy: 
ako nakupovať
Back To Accessories: 
Back to accessories
Download Video: 
Stiahnite si video
Windows Tag Line: 
Spoločnosť Panasonic odporúča systém Windows.
Trademark Text: 
Intel, the Intel logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside and vPro Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
Color: 
4f4191
Translation Strings: 
Refine results by|Spresniť výsledky All sectors|Všetky sektory All sections|Všetky sekcie Any sector|Každý sektor Any product|Každý produkt Year|rok Month|mesiac Jan|Jan Feb|Feb Mar|Mar Apr|Apr May|Máj Jun|Jún Jul|Júl Aug|Aug Sep|Sep Oct|Okt Nov|Nov Dec|Dec From|Od To|Do Select|Vybrať Read more|Prečítajte si viac Visit showroom|Navštívte showroom Fact sheet|Informácie Careers|Kariéra Go to the page|Prejsť na stránku Learn more about|Ďalšie informácie Hardware|hardware Software|software Installation|inštalácia Specification|špecifikácie Other (please specify)|Iné (uveďte) Your search yielded no results|Vaše hľadanie neprinieslo žiadne výsledky Check if your spelling is correct|Skontrolujte, či je správny pravopis Gallery|Galéria obrázkov Service & Downloads|Servis a súbory na stiahnutie Service & downloads|Servis a súbory na stiahnutie Case Studies|Prípadové štúdie Accessories|Príslušenstvo Select your language|Vyberte svoj jazyk News|Stlačte View by accessory|Zobrazit príslušenstvo View by product|Zobrazit produkty Yes that's my challenge|Ano, to ma zaujíma View Toughbook range|Zobraziť všetky výrobky Want to talk to Toughbook?|Chcete sa opýtať na Toughbook? Product category|Skupiny výrobkov Fully ruggedized|Plne odolné (Maximálna ochrana) Semi ruggedized|Vysoko odolné (Vysoká ochrana) Business ruggedized|Business (Ochrana na cestách) View All Accessories|Zobrazit všetky príslušenstva View all accessories|Zobrazit všetky príslušenstva Back to News|Sp‰ù na novinky All Toughbook Industries|Vöetky odvetvia pre systÈm Toughbook All Toughbook Solutions|Vöetky rieöenia pre systÈm Toughbook case studies|Prípadové štúdie Overview|Prehľad Videos|Vide· Challenges|Problémy Industry solutions|OdvetvovÈ rieöenia Services|Sluûby More about|œalöie inform·cie Close|Zavrieť View in Google Maps|Zobraziť v Mapy Google Get directions|Získať navigačné pokyny Print this map|Vytlačiť mapu CHOOSE YOUR COUNTRY OR REGION|VYBERTE KRAJINU ALEBO OBLASç Comments|Koment·re Reviews will be moderated|Recenzie bud˙ moderovanÈ Please Select|Vyberte Submit|Odoslaù User name|Meno pouûÌvateæa Email|E-mailov· adresa Register|Zaregistrovaù sa Login|Prihl·siù sa User name or email|Meno pouûÌvateæa alebo e-mailov· adresa Reset|Obnoviù Panasonic Part number|»Ìslo s˙Ëasti od spoloËnosti Panasonic Lead Time|»as realiz·cie Warranty|Z·ruka Description|Popis Please enter your registered user name and password to login|Ak sa chcete prihl·siù, zadajte registrovanÈ meno pouûÌvateæa a heslo. Please enter your registered user name or email address and we will send you a new password|Zadajte registrovanÈ meno pouûÌvateæa alebo e-mailov˙ adresu a my v·m poöleme novÈ heslo. Search|Hľadaj Yes thats my Challenge|¡no, toto je problÈm, ktor˝ m·m Please limit your selection to|Obmedzte svoj v˝ber na products|produkty Compare Products|Porovnaù produkty Specification|TechnickÈ parametre Product comparison|Porovnanie produktov View product|Zobraziù produkt CPS home|CPS ñ domovsk· str·nka Quick links|R˝chle prepojenia Search all Computer Product Solutions|Prehæadaù vöetky rieöenia pre poËÌtaËovÈ produkty All|Vöetko Page|Str·nka Dealer|PredajcaPredajcaPredajca News Article|»l·nok s novinkami Product|Produkt Product Accessory|PrÌsluöenstvo produktu Solution|Rieöenie News archive|Archív tlačových správ Panasonic Community |Komunita spoloËnosti Panasonic Accessoires|PrÌsluöenstvo Return To List|N·vrat do zoznamu Advanced Search|RozöÌrenÈ vyhæad·vanie Read more|Prečítajte si viac View by accessory|Zobrazit príslušenstvo View by product|Zobrazit produkty View All Products|Zobraziù vöetky produkty Become a dealer|Staù sa predajcom Login to Dealer Portal|Prihl·siù sa do port·lu predajcov Where to buy|PredajnÈ miesta Image gallery|GalÈria obr·zkov Full size|Pln· veækosù Small|MalÈ View Toughbook range|Zobraziù rad Toughbook Full size|Pln· veækosù Small|MalÈ Next|Nasleduj˙ce Last|PoslednÈ First|PrvÈ Previous|Predch·dzaj˙ce Language|Jazyk Login/Register|Prihl·siù sa/zaregistrovaù sa Contact Toughbook support|Kontaktovaù podporu pre systÈmy Toughbook Contact EPOS support|Kontaktovaù podporu pre systÈmy EPOS News archive|Archív tlačových správ More about Toughbook |œalöie inform·cie o systÈme Toughbook More about EPOS|œalöie inform·cie o systÈme EPOS News|Novinky View EPOS Systems|Zobraziù systÈmy EPOS Sector|Sektor Application|Pouûitie Product|Produkt Dealer type|Typ predajcu Location|Umiestnenie All countries|Vöetky krajiny All types|Všetky typy All Types|Všetky typy All products|Všetky produkty All Products|Všetky produkty There are no results available for this search|Toto vyhæad·vanie neprinieslo ûiadne v˝sledky. Dealers|Predajcovia Distributors|Distribútori Rental|Prenájom Partner|Partner Retailer|Maloobchodník Reseller|Predajca Service centre|ServisnÈ stredisko System integrators|Systémové integrátori Wholesaler|Velkoobchodník Competence centre|Kompetenčné stredisko Industry solutions|OdvetvovÈ rieöenia View all|Zobraziù vöetko Print ad|VytlaËiù reklamu Web ad|Webov· reklama News article|»l·nok s novinkami Friend/Colleague|Priateæ/kolega Read More|Prečítajte si viac -Select-|Zvoľte Technical|Technická podpora Sales|Obchodná podpora Apply|Hľada Error 404|Chyba 404 Whoops - can't find what you are looking for?|Nemôžete nájsť požadované informácie? Why not try the following quick link to help you find what you need. Alternatively use the search function at the top right of the screen.|Skúste použiť nasledujúce rýchle prepojenie, ktoré vám pomôže nájsť to, čo potrebujete. Prípadne použite funkciu vyhľadávania v pravej hornej časti obrazovky. View all news|Zobraziù vöetko tlačové Want to talk to Toughbook?|Checte sa opýtať na Toughbook? View Toughbook range|Zobraziť všetky výrobky Want to talk to Toughbook|Checte sa opýtať na Toughbook? Contact us| Kontakt Contact support|Kontaktujte Technickú podporu Apply|Pplatňovať View archive|Zobraziť archív Brochures|Brožúry Manuals|Manuály Thank you, you have opted out of Level 1: Functionality cookies|Ďakujem, že ste sa rozhodli z úrovne 1: Funkčné cookie Thank you, you have opted out of Level 2: Analytics and performance cookies|Ďakujem, že ste sa rozhodli z úrovne 2: Analytics a výkon cookies Thank you, you have opted out of Level 3: Targeting cookies|Ďakujem, že ste sa rozhodli z úrovne 3: Cielenie cookie Thank you, all cookies have been enabled|Ďakujem, že všetky cookies povolená Cookie Settings|Nastavenia súborov cookie We use cookies on this site to give you the best possible browsing experience. Cookie settings are automatically set to 'Allow all', so by continuing without changing, you are consenting to this. If you do want to change these settings, then just click the box below.|Súbory cookie na tejto stránke používame na zabezpečenie najlepších funkcií prehľadávania. Nastavenia súborov cookie sú automaticky nastavené na možnosť Povoliť všetky. Ak teda toto nastavenie nezmeníte, vyjadrujete s ním svoj súhlas. Ak tieto nastavenia chcete zmeniť, stačí kliknúť na políčko nižšie. View/amend cookies|Zobraziť/upraviť súbory cookie Continue|Pokračovať Registered|Registrovaný ISV (Independant Software Vendor)|ISV (Nezávislý dodávateľ softvéru) Premier|Predný Distributor|Distribútor System Integrator|Systémový integrátor Back to top|Späť na začiatok https://business.panasonic.co.uk/computer-product/contact-us|https://business.panasonic.sk/pocitace-produkty/kontaktujte-nas-chcete-zisti-o-pre-vas-toughbook-dokaze-urobi
Meta language code: 
sk-SK
Twitter Feeds: 
How Many: 
3
Youtube Feeds: 
Youtube Playlist: 
PLTwXQpLiSw7k4g4xhpbf__IWvShuUa03T
How Many: 
17
Show RSS: 
Show News Ticker: 
Show Twitter Ticker: 
How Many News Items: 
2