• Profesionálne služby Toughbook

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia iba pre internetovú stránku business.panasonic.eu, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH a spoločnosti a dcérske spoločnosti v jej skupine (ďalej spolu „spoločnosť“).

Zásady ochrany osobných údajov na internetovej stránke

 

Spoločnosť sa snaží zabezpečiť spokojnosť a získať dôveru našich zákazníkov poskytovaním kvalitnejších produktov a služieb v súlade s našou základnou obchodnou filozofiou. V rámci našej snahy o dosiahnutie tohto cieľa sme zaviedli nasledujúce zásady na ochranu vašich osobných údajov zhromaždených na internetovej stránke spoločnosti.

 

1. Pre každú organizáciu spoločnosti bola v snahe zabezpečiť vhodnú správu takýchto údajov menovaná osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov.

2. Ak budete požiadaný/-á o poskytnutie alebo zaevidovanie svojich osobných údajov, prostredníctvom ktorých vás bude možné identifikovať, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, spoločnosť vás informuje o účele ich použitia, ako aj o tom, na koho sa máte obrátiť v prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok. Požiadame vás o poskytnutie osobných údajov iba v rozsahu vhodnom na daný účel.

3. Spoločnosť bude využívať osobné údaje iba v rozsahu vhodnom na daný účel použitia, s ktorým ste súhlasili.

4. Spoločnosť neposkytne ani nesprístupní vaše osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov, s ktorými ste súhlasili vopred, pričom ich môže sprístupniť, ak je to potrebné, 1. v prípade externého zabezpečenia práce alebo 2. v inom odôvodnenom prípade.

5. Ak chcete zmeniť svoje osobné údaje, obráťte sa na príslušnú kontaktnú osobu uvedenú na internetovej stránke, na ktorej ste svoje osobné údaje poskytli alebo zaregistrovali. Spoločnosť sa bude snažiť vhodne reagovať na vašu žiadosť.

6. Spoločnosť vyvinie primerané úsilie, aby zachovala a zlepšila bezpečnosť a zaistila, že osobné informácie sú spravované bezpečne.

7. Spoločnosť bude dodržiavať platné zákony a nariadenia a priebežne bude vyvíjať úsilie na zlepšenie a inováciu opatrení prijatých na ochranu osobných údajov.
o Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa osobných údajov, ktoré poskytnete alebo zaregistrujete, adresujte žiadosti o zmenu takýchto údajov atď. kontaktnej osobe uvedenej na konkrétnej internetovej stránke, na ktorej ste ich poskytli.
o Otázky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti pošlite na adresu: psceuwebmasters@eu.panasonic.com
o Ak máte menej ako 13 rokov, musíte pred odoslaním svojich osobných údajov poskytnúť súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

Copyright © 2013 Panasonic Europe Ltd. 
Všetky práva vyhradené